Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Ο ήρωας Αλέξανδρος Διάκος [1911-1940] συνομιλεί με το Γιάννη Χατζηβασίλη

diakos-yplgos.jpg
Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diakos-yplgos.jpg

 

 

Με αφορμή την συνέντευξη του Γιάννη Χατζηβασίλη από τον Μανώλη Δημελλά το iPorta.gr δημοσιεύει το φίλμ που ακολουθεί για την μνήμη του ήρωα Αλέξανδρου Διάκου. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα από το μουσείο Βασίλη Χατζηβασίλη στη μνήμη του Ήρωα από τη Χάλκη Αλεξάνδρου Διάκου πρώτου Υπολοχαγού που έπεσε την πρώτη Νοεμβρίου το 1940, στο ύψωμα της Τσούκας έξω από το χωριό Ζούζουλη Καστοριάς

 

Ο Α­λέ­ξαν­δρος Διά­κος γεν­νή­θη­κε το 1911 στη Χάλ­κη Α­πό μι­κρό παι­δί, μα­θη­τής Γυ­μνα­σί­ου α­ντι­δρού­σε στις ι­τα­λι­κές δια­τα­γές και α­πα­γο­ρεύ­σεις. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα, σε μια ε­πέ­τειο της 25ης Μαρ­τί­ου κα­τέ­βα­σε την ιτα­λι­κή σημαί­α που κυ­μά­τι­ζε στο προ­αύ­λιο του Γυ­μνα­σίου του και ύ­ψω­σε τη Γα­λα­νό­λευ­κη· ή­ταν μια με­γά­λη πρά­ξη, α­πό έ­να μι­κρό παι­δί.

 

Το 1929 φεύ­γει α­πό το νη­σί και φθά­νει στην Α­θή­να, ό­που και κα­τα­τάσ­σε­ται στην Στρα­τιω­τι­κή Σχο­λή των Ευελ­πί­δων. Α­πό ε­κεί α­πο­φοι­τά και ε­ντάσ­σεται στις τά­ξεις του Ελ­λη­νι­κού Στρα­τού το 1934, ο­νο­μα­ζό­με­νος Αν­θυ­πο­λο­χα­γός Πε­ζι­κού.Η κή­ρυ­ξη του πο­λέ­μου βρίσκει τον Διά­κο στο βαθ­μό του Υ­πο­λο­χα­γού, να υ­πη­ρε­τεί στην Πίν­δο. Ο ί­διος ζή­τη­σε να με­τα­βεί στο μέ­τω­πο. Ο Α­λέ­ξανδρος πί­στευε πως ήταν η ευ­και­ρί­α να α­πο­δεί­ξει γι’ α­κό­μη μια φο­ρά στον ι­τα­λό κα­τα­κτη­τή, πως «του Έλ­λη­νος ο τρά­χη­λος ζυγό δεν υ­πο­μέ­νει». Ο Διά­κος ο­ρί­ζε­ται διοι­κη­τής του 2ου Λό­χου του 4ου Συ­ντάγ­μα­τος Πε­ζι­κού και ρί­χνε­ται στην πρώ­τη και τε­λευ­ταί­α του μά­χη. Ο Υ­πο­λο­χαγός Α­λέ­ξαν­δρος Διά­κος ή­ταν ο πρώ­τος έλλη­νας Α­ξιω­μα­τι­κός του Στρατού Ξηράς, α­νά­με­σα στους 13748 νε­κρούς και α­γνο­ού­με­νους του Β΄ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου

 

“Το φιλμάκι για τον Ήρωα Αλέξανδρο Διάκο, καθώς και το τραγούδι για την μνήμη του που έγραψα για τη μνήμη του, αποτέλεσε την αιτία για την αδελφοποίηση της γενέτειρας του Αλέξανδρου Διάκου της Χάλκης με το χωριό Ζούζουλη Καστοριάς το μέρος που έπεσε”.

Γιάννης Χατζηβασίλης

 

{youtube}Yz5XWg8uNdA{/youtube}

 

 

Φωνή Αλεξάνδρου Διάκου: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος
Επιμέλεια-κείμενα-μοντάζ: Γιάννης Χατζηβασίλης
Κάμερα: Μανώλης Χατζηβασίλης
Τραγούδι λύρα: Μιχάλης Μιχαλής
Τσαμπούνα:- Γιάννης Μπαλασκάς
Λαούτο: Μανώλης Μπαλασκάς
Μουσική επιμέλεια : Βασίλης Λεντάκης
Παραγωγή: Μουσείο Βασίλη Χατζηβασίλη
Όλυμπος, Κάρπαθος

 

SHARE
RELATED POSTS
Δόθηκε η ανώτατη τιμητική διάκριση από πλευράς ΓΕΣ και ΥΠΕΘΑ στον Αντώνη Ντεληγιώργη: Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως
Η Αθηναία κα Λέλα Χαλαζωνίτη επισκέπτρια Ρόδου επί 58 συνεχή χρόνια που τίμησε ο Δήμαρχος κος Φώτης Χατζηδιάκος
Νικητιάδης προς Σαντορινιό: “Ν’αφήσει τα μαθήματα στο ΚΙΝΑΛ και να κάνει φροντιστήριο ο ίδιος”

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.