Ανοιχτή πόρτα

Πώς θα υπολογίζονται τα μόρια Εισαγωγής υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, του Γιάννη Καραγιάννη

11828616_10207249877466084_1588398591576263362_n.jpg
Spread the love

 

11828616_10207249877466084_1588398591576263362_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο  Γιάννης Καραγιάννης είναι Σχολικός Συμβούλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

 

 

 

 

vaseis-eksetaseon.jpg

 

 

Ο Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-Επισημάνσεις και αναλυτικά παραδείγματα

Με τη σημερινή Υ.Α. για τον υπολογισμό του αριθμού των συνολικών μορίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση κλείνει και ο κύκλος των εκκρεμοτήτων της μεταρρύθμισης του νέου συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων:

 

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:

 

Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων

μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο

πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

 

Β. Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές

βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

 

Γ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο

Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει

προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται .

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA:

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Υποψήφιος σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών έχει τους παρακάτω βαθμούς ανά μάθημα (Οι βαθμολογίες στα μαθήματα

σημειώνονται με α ,β, γ και δ με προσέγγιση δεκάτου στην εικοσάβαθμη κλίμακα . Οι βαθμοί α και β είναι στα μαθήματα αυξημένης

βαρύτητας (ΜΑΘΗΜΑ 1 και ΜΑΘΗΜΑ 2 αντίστοιχα με συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 αντίστοιχα):

ΜΑΘΗΜΑ 1= α

ΜΑΘΗΜΑ 2=β

ΜΑΘΗΜΑ 3=γ

ΜΑΘΗΜΑ 4=δ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ={(α+β+γ+δ)x2+1,3xα+0,7xβ}x100

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Μαθήματα βαρύτητας 1 και 2)

ΜΑΘΗΜΑ 1= 12,4

ΜΑΘΗΜΑ 2=15,6

ΜΑΘΗΜΑ 3=16,8

ΜΑΘΗΜΑ 4=14,7

ΣΥΝΟΛΟ Α: Άθροισμα των γραπτών βαθμών: 12,4+15,6+16,8+14,7= 59,5 x2=119

ΣΥΝΟΛΟ Β: Μαθήματα βαρύτητας: 12,4×1,3+15,6×0,7=16,12+10,92=27,04

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Α+Β)x100: 119+27,04=146,04 x100=14.604 μόρια

 

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του

συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του

γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά

περίπτωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος εξετάζεται και σε ειδικό μάθημα Ξένης γλώσσας με βαθμό 15,9 (το

οποίο έχει συντελεστή 2)

Επομένως:: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 14.604+15,9x2x100=17784 μόρια

Επισημάνσεις:

Α. Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην

εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Β. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος

υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Γ. Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας,

για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός

από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Δ. Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο

υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Ε. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός

δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο

αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου

δεκαδικά ψηφία.

ΣΤ. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο

δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο

αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου

δεκαδικά ψηφία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος εξετάζεται σε δύο (2) ειδικά μαθήματα, Ελεύθερο και Γραμμικό

Σχέδιο, με βαθμούς 13,6 και 17,8 αντίστοιχα (συντελεστής βαρύτητας το 2). Επομένως ο βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. τους

δηλαδή 15,7 και είναι:

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 14.604+15,7x2x100=17744 μόρια

 

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί

πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία

επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα

τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του

Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Δείτε ένα αρχείο με τον υπολογισμό των μορίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Ομάδα Προσανατοισμού Σπουδών και ανά Επιστημονικό

πεδίο με παραδείγματα και χρήσιμες επισημάνσεις, μετά την ανακοίνωση του τρόπου υπολογισμού των συνολικών μορίων από το ΥΠ.ΠΕ.Θ.

Τέλος υπολογίστε αυτόματα τα μόριά σας με την επόμενη εφαρμογή δίνοντας τους βαθμούς στην εικοσάβαθμη κλίμακα

 

(Πηγή: 1ο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης)

 

Επιμέλεια:Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

 

SHARE
RELATED POSTS
Οι Αλλονζανφανιστές της Αθήνας, του Κωστή Α. Μακρή
Δ.Ε.Η.ηηηηηη…, του Γιώργου Σαράφογλου
Νίτσα Φωταρά-Παγκά, σέ δικαίωσε η ζωή. Πολύφωτη και γονιμοποιός η παρουσία σου, του Δημάρχου Ρόδου κου Φώτη Χατζηδιάκου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.