Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Αποφάσεις Δημάρχου Ρόδου κου Φ.Χατζηδιάκου – Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ρόδου

Spread the love

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούνται οι έως σήμερα Ορισμοί Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων και

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το εδάφιο γ, της παρ. 1, του άρθρου 58, και άρθρο 59 του ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων μας:

1) Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων, Προμηθειών, Διοίκησης και Ληξιαρχείου) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Β) Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων, πλην των καθηκόντων ληξιάρχου και της τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Γ) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής των:

– θεμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 203 και 206 του Ν. 4555/2018

– συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις (προτιμησιακό δικαίωμα για τοποθέτηση ομπρελών και μέσων αναψυχής),

– των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου − αυτοκινούμενου ή μη − αναψυκτηρίου, κλπ) προς κάθε τρίτο δικαιούχο με διαγωνιστική ή μη διαδικασία,

πλην θεμάτων του τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

Δ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 2 και 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Ε) Κοινωφελούς Εργασίας και Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας υπογραφής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου.

ΣΤ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ζ) Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Λινδίων και Νότιας Ρόδου) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων.

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 6 και 10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,

των Δημοτικών Ενοτήτων Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Ε) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του παραπάνω αναπληρωτή δημάρχου.

ΣΤ) Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3) Πόκκιας Γεώργιος του  Φιλήμονα (Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Αφάντου και Αρχαγγέλου) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, των θεμάτων της μέριμνας αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κυνοκομείων, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και της λειτουργίας του υφιστάμενου Κυνοκομείου.

Β) Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων χρήσης και λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλανόδιο εμπόριο και στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων λειτουργίας και περιπτέρων και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 3, 4, 5 και  της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,

των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Αρχαγγέλου.

Ε) Αρμοδιότητας να «Εκδίδει και ανακαλεί άδειες υπαίθριου εμπορίου και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως και σχετικές αποφάσεις εκτέλεσης διοικητικών ποινών (προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ή ανάκληση, σφράγιση άνευ αδείας κ.λπ.) εφόσον οι σχετικές πράξεις έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρουν προηγούμενες σχετικές υπογραφές – εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων» (εδ. 6 της υπ. αρ. 3041/15-9-2014 απόφασης Δημάρχου), σε ότι αφορά στις Δημοτικές Κοινότητες Μαλώνας και Φανών, της Τοπικής Κοινότητας Διμυλιάς και της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου πλην της περιοχής της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

ΣΤ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των παραπάνω αναπληρωτών δημάρχου.

4) Χατζηιωάννου Ελευθέριος του Σταύρου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, πλην των υπογραφών διακηρύξεων και συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Β) Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλην του τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης».

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, περιλαμβανομένων των Μνημείων του νησιού και της «Νέας Αγοράς» της πόλης και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Δ) Αρμοδιότητας να «Εκδίδει και ανακαλεί άδειες υπαίθριου εμπορίου και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως και σχετικές αποφάσεις εκτέλεσης διοικητικών ποινών (προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ή ανάκληση, σφράγιση άνευ αδείας κ.λπ.) εφόσον οι σχετικές πράξεις έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρουν προηγούμενες σχετικές υπογραφές – εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων» (εδ. 6 της υπ. αρ. 3041/15-9-2014 απόφασης Δημάρχου), σε ότι αφορά την περιοχή της Μεσαιωνικής Πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

 5) Άννα Ζωάννου του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων, Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ και Εθελοντισμού), σε θέματα:

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, πλην των θεμάτων του τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας».

6) Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα του Ιωάννη  (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και εμφάνισης της πόλης) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Β) Συντονισμού υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

 7) Χατζηλαζάρου Μαρία του Λαζάρου (Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής, Αποδήμων Ροδίων και Διασύνδεσης Δήμου με ΑΕΙ) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Τουρισμού.

Β) Διεθνούς Προβολής.

Γ) Διασύνδεσης του Δήμου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Τουριστικές Σχολές.

8) Πάλλας Αγαπητός του Δημητρίου (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καμείρου και Αταβύρου) σε θέματα:

Α) Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,

των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου και Αταβύρου.

 9) Κορωναίος Ιωάννης του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Ιαλυσού)

Α) Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Β) Τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» της Διεύθυνσης «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων,

της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού

10) Καλαθενός Σάββας του Αργυρίου (Αντιδήμαρχος, ΚΕΠ, Διαφάνειας-Διαύγειας και Ανταπόκρισης Εκκρεμών Αιτημάτων Πολιτών) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Β) Ανταπόκρισης Εκκρεμών Αιτημάτων Πολιτών.

Γ) Τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας».

Δ) Λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων.

11) Ψυλλάκης Βασίλειος του Μόσχου  (Αντιδήμαρχος Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καλλιθέας και παραλιών νήσου Ρόδου) σε θέματα:

Α) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας,

Β) Εύρυθμης λειτουργίας των παραλιών και επίβλεψης ναυαγοσωστών και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για θέματα λειτουργικότητας και εμφάνισης των Παραλιών της νήσου Ρόδου.

Οι Αντιδήμαρχοι στους οποίους εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες, δύναται να επικουρούνται από εντεταλμένους για τον σκοπό αυτό δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους σύμφωνα με την περίπτωση ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010,  έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούνται οι έως σήμερα αναθέσεις καθηκόντων σε Εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (εδάφιο ι, της παρ. 1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010) και

Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων και την υπογραφή εγγράφων υπηρεσιών των αντίστοιχων παρακάτω τομέων, σε συνάρτηση με την υπ’ αρ. 447/31-1-2019 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων:

Κακούλης Γεώργιος του Μιχαήλ (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομίας και ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Β) Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης).

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων κοινοχρήστων χώρων όλης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, πλην Μεσαιωνικής Πόλης, Μνημείων και Νέας Αγοράς και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

Καρατζιάς Δημήτριος του Σάββα (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας) σε θέματα:

Υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, συνεπικουρώντας τον Δήμαρχο.

Σταυρής Μιχαήλ του Σταύρου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Γ) Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας-Διαύγειας.

 Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ του Ευάγγελου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου) σε θέματα:

Τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 Τρέχας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Απόδημου Ελληνισμού) σε θέματα:

Ροδίων της Διασποράς, συνεπικουρώντας την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

 Κυριαζής Στέφανος του Νικολάου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού) σε θέματα:

Τμήματος «Αθλητισμού και Νέας γενιάς» της Διεύθυνσης «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Χριστοδούλου Μιχαήλ του Γεωργίου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Πεταλουδών) σε θέματα:

Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων,  και του Γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

SHARE
RELATED POSTS
430151_391377247544627_936270679_n.jpg
Ευχές από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρόδου Τέρη Χατζηιωάννου στους αναγνώστες του iPorta.gr
CAMPOURAKIS_ANTONIS_KSD_COPYRIGHT_RODOSPARK-640x427.jpg
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου-Εκλογές στις 14 Δεκ 2017
11866346_1485316218429011_2526968183373796803_n.jpg
Απάντηση Δημάρχου στην επιστολή διαμαρτυρίας των “Εθελοντών του γλυκού νερού”

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.