Πόρτα στη Δωδεκάνησο

RICHeS, 6 κοπές δέντρων στη Ροδιακή Έπαυλη άνω των 70 ετών και δυο προστατευόμενου είδους

Spread the love

Με αφορμή τις άδικες κοπές έξι υγιών δέντρων στη Ροδιακή Έπαυλη, ηλικίας άνω των 70 ετών έκαστο μεταξύ αυτών και μιας γραμυθιάς  (που είναι προστατευόμενο είδος και φυτρώνει σχεδόν αποκλειστικά στη Ρόδο) και ενός κοραλλόδεντρου (από τα ελάχιστα που υπάρχουν στο νησί), αλλά και τις πληροφορίες ότι κατά την επόμενη φάση του έργου, που περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, σχεδιάζονται νέες κοπές δέντρων, πολίτες και φορείς της πόλης μας, η Rhodes International Culture & Heritage Society (RICHeS) και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, κατέθεσαν αιτήματα στο Δήμο Ρόδου ζητώντας έγγραφη ενημέρωση και τη χορήγηση συγκεκριμένων εγγράφων, μεταξύ αυτών και τα κάτωθι:

—αντίγραφο της μελέτης, έκθεσης αυτοψίας, τεχνικής έκθεσης ή όποιου άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η κοπή των συγκεκριμένων δέντρων ήταν η μόνη δυνατή και τεχνικά εφικτή λύση

—αντίγραφο της εγκριθείσας τεχνικής έκθεσης του έργου της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Ροδιακής Έπαυλης

—το σχέδιο της αποτύπωσης πράσινου – βλάστησης στην οποία εμφανίζονται με λεπτομέρεια οι υφιστάμενες θέσεις και τα είδη των δέντρων, θάμνων και φυτών

—σχέδια της εγκεκριμένης πρότασης μελέτης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Ροδιακής Έπαυλης και

—σχέδιο της πρότασης μελέτης ανάπλασης ενσωματώνοντας σ’ αυτό τα δέντρα, θάμνους και φυτά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός η θέση και το είδος τους να ταυτίζονται με την αποτύπωση, αφετέρου δε με αντίστοιχο συμβολισμό να διακρίνεται ποια από αυτά παραμένουν, ποια κόβονται και επιπλέον τα νέα δέντρα που τυχόν φυτεύονται και το είδος τους.

Να σημειώσουμε ότι η κοπή των δέντρων ξεκίνησε χωρίς την απαραίτητη άδεια της αρμόδιας αρχής όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της Αστυνομίας. Την επομένη εκδόθηκε η με Α/Α 133889 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας και συνεχίστηκε η διαδικασία κοπής τους.

Ακολούθως, απευθύνθηκαν εγγράφως και στην Υ.ΔΟΜ (Πολεοδομία) Ρόδου ζητώντας την ακύρωση ή ανάκληση της εκδοθείσας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή των δέντρων καθώς δεν υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής καθιστώντας έτσι την άδεια κοπής ελαττωματική λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και η Υ.ΔΟΜ Ρόδου με το υπ’ αριθμ. 2373/14-08-2020 έγγραφο τους απάντησαν ότι

—Στο πλαίσιο συναντήσεων με το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και με υπηρεσιακούς παράγοντες υπήρξε προφορική ενημέρωση

—Τα αιτούμενα έγγραφα είναι αναρτημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΕΕ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναζητηθούν εκεί

—Το δικαίωμα για πρόσβαση σε έγγραφα ικανοποιήθηκε κατά τις ανωτέρω συναντήσεις με την μελέτη των εγγράφων στο κατάστημα της υπηρεσίας

—Αν εκτιμάμε ότι το αίτημα μας δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί να υποβάλουμε και νέα αίτηση η οποία όμως δύναται να θεωρηθεί ως καταχρηστική και

—Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή των δέντρων εκδόθηκε “επιπροσθέτως και εκ του περισσού με δεδομένη την ύπαρξη της με αριθμ. 09/12/15.06.2012 Έγκρισης Δόμησης  που αφορά στη Ροδιακή Έπαυλη και της οποίας η ισχύς δυνάμει του άρθρου 52 Ν. 4710/2020 παρατείνεται έως 31/12/2022”.

 Για τα παραπάνω θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

—Στις προαναφερόμενες συναντήσεις δεν υπήρξε ουσιαστική ενημέρωση καθώς δεν δόθηκε καμία σαφής απάντηση στα αιτήματα μας. Υπήρξε μια γενική και αόριστη επίκληση της αναγκαιότητας κοπής χωρίς όμως περαιτέρω εξηγήσεις και κυρίως χωρίς να δίνεται απάντηση στο ερώτημα μας αν η κοπή των συγκεκριμένων δέντρων ήταν η μόνη δυνατή και τεχνικά εφικτή λύση καθώς και αν αναζητήθηκε εναλλακτική αλλά δεν βρέθηκε.  Από το περιεχόμενο των συναντήσεων διερωτηθήκαμε για τη χρησιμότητα και σκοπιμότητα αυτών. Άλλωστε εμείς ζητήσαμε έγγραφη ενημέρωση και όχι προφορική. Βέβαια, από τα λεγόμενα υπηρεσιακών παραγόντων οι ανησυχίες μας έγιναν ακόμα εντονότερες καθώς ανέφεραν το σχέδιο κοπής και άλλων δέντρων.

—Τα αιτούμενα έγγραφα όπως τεχνικές εκθέσεις, εκθέσεις αυτοψίας, αποτυπώσεις πρασίνου – βλάστησης, εγκριθείσες προτάσεις ανάπλασης κτλ δεν αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα. Αλλά ακόμα και αν αναρτώνται η υποχρέωση του Δήμου να ικανοποιήσει το δικαίωνα μας να λάβουμε γνώση των διοικητικών εγγράφων και να λάβουμε αντίγραφα αυτών παραμένει ακέραια.

—Σε κανένα απολύτως έγγραφο δεν έγινε επίκληση, ούτε μας προσκομίστηκε, ούτε μας επιδείχθηκε, ούτε μας χορηγήθηκε, ούτε φυσικά μελετήσαμε στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Τα όσα αντίθετα αναγράφονται στο έγγραφο του Δήμου – Υ.ΔΟΜ. Ρόδου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

— Ο Δήμος και Υ.ΔΟΜ Ρόδου όχι μόνο δεν ικανοποιούν τα αιτήματα μας και δεν ανταποκρίνονται στην απλή αλλά ουσιαστική υποχρέωση τους για ενημέρωση των πολιτών αλλά μας ζητούν να υποβάλουμε και νέο αίτημα το οποίο μάλιστα προκαταλαμβάνουν ως καταχρηστικό.

—Ο Δήμος και Υ.ΔΟΜ Ρόδου επικαλούνται την ύπαρξη της με αριθμ. 09/12/15.06.2012 Έγκρισης Δόμησης για την κοπή των δέντρων. Όπως όμως πολύ καλά γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν η έγκριση δόμησης είναι απλώς η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης που επιτρέπει, στη συνέχεια, την έκδοση της άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας). Η άδεια δόμησης είναι αυτή που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται σ’ αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν. “Οικοδομική Άδεια: Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν … Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και οι άδειες … κοπής δένδρων” (άρθρα 1. Ν. 4030/2011 και 28 Ν. 4495/2017). Περαιτέρω, οι εγκρίσεις δόμησης έχουν διάρκεια, κατά περίπτωση, 1 ή 2 ετών ενώ με το επικαλούμενο άρθρο 52 Ν. 4710/2020 παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης και όχι των εγκρίσεων δόμησης.

Επομένως, η προαναφερόμενη και επικαλούμενη έγκριση δόμησης έχει λήξει αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών αν δεν εκδόθηκε μέσα στη διάρκεια ισχύος της άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια). Εκτός βέβαια αν εκδόθηκε και για άγνωστους σ’ εμάς λόγους δεν την αναφέρετε.

Καταλήγοντας, καλούμε το Δήμο και Υ.ΔΟΜ Ρόδου όπως εντός τριών ημερών:

Να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που αναφέρονται στις ήδη κατατιθέμενες αιτήσεις μας και τις οποίες επικαλείσθε στο παραπάνω έγγραφο σας (η δαπάνη βαρύνει εμάς)

Να μας απαντήσετε εγγράφως αν ελέγξατε τη νομιμότητα της Α/Α 133889/1-7-2020 Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για την κοπή των δέντρων καθώς όπως πληροφορηθήκαμε δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ρόδου που απαιτείται από το νόμο Υπήρξε προηγούμενη έγκριση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής για τις κοπές των δέντρων; Αν όχι, οφείλετε να ακυρώσετε ή να ανακαλέστε την ελαττωματική άδεια.

Να μας απαντήσετε εγγράφως αν έχει εκδοθεί άδεια δόμησης (άδεια οικοδομής) σε συνέχεια της προαναφερόμενης και επικαλούμενης έγκρισης δόμησης ή άλλη νέα. Αν ναι, να μας απαντήσετε αν αυτή περιλαμβάνει κοπές δέντρων δεδομένου η υπ’ αριθμ. 422/2011 απόφαση ΣΧΟΠ Ν. Δωδεκανήσου που αφορά στην έγκριση της μελέτης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Ροδιακής Έπαυλης και της οποίας η ισχύς όπως και εσείς αναφέρετε είναι απεριόριστη προβλέπει αποκλειστικά και μόνο κλαδέματα και όχι κοπές.

Χριστόδουλος Μαλιαράκης

Πανάγος Πανάγος

Δικηγόροι

SHARE
RELATED POSTS
.jpg
“Καστελόριζο: δεν είναι μια κουκκίδα στο χάρτη, είναι η είσοδος προς την Ευρώπη”, του Φώτη Χατζηδιάκου [Δήμαρχος Ρόδου]
«Δρόμοι του Ροδινιού» μια σπουδαία διπλή γιορτή από τον Δήμαρχο Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο
dora_kounaki_jelews.jpg
Έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.