Πόρτα στη Δωδεκάνησο Πόρτα στην Πολιτική

“Γιώργο Χατζημάρκο. Και απών από τα έργα και καπηλεύεσαι τη δουλειά μας. Ευτυχώς που σε ξέρουμε”-Παρέμβαση του Αντώνη Χατζηιωάννου για το Φράγμα Γαδουρά

Spread the love
Ο Αντώνης Χατζηιωάννου είναι Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων
& ΔΕΡΜ ΑΕ του Δήμου Ρόδου και Υποψήφιος Περιφεριακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου με τον Μανώλη Γλυνό

Ακολουθεί το ιστορικό του Φραγματος Γαδουρά με αφορμή τα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2019 από την παρούσα περιφερειακή αρχή με επικεφαλής τον Γιώργο Χατζημάρκο.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2013:  Με απόφαση του ΥΠΕΜΙΔΗ,  μεταφέρονται οι αρμοδιότητες  και τα υλοποιούμενα έργα της Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης Ρόδου  στην  Περιφέρεια  Ν. Αιγαίου (Ν.4199/2013, ΦΕΚ 261’/Α’/11.10.2013)

1.4.2014     Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από ΓΓΔΕ στην  ΠΝΑ με ημερομηνία  ολοκλήρωσης εργασιών 30.6.2014 και  με την υπ’ αρ. Δ6/2589/02-01-2014, η  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31.12.2014 (ως φυσικό αντικείμενο) καθώς και της αποδοτικής λειτουργίας των Ε.Ε.Ν. (Με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/2589/02-1-2014 Απόφαση ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., είχε εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-12-2014 και η περαίωση της αποδοτικής λειτουργίας των Ε.Ε.Ν.  μέχρι τις 31-12-2015.)

31.12.2014  Περαίωση του έργου (με την υπ’ αρ. 16.01.2015 βεβαίωση περαίωσης του τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Δ  ως αρμόδια).

23.5.2015   Απόφαση 84/23.5.2015 Περιφερειακού Συμβουλίου α) για διατήρηση ευθύνης του έργου στην ΠΝΑ ως «θεσμικός διαχειριστής», μέχρι την ολοκλήρωση συντήρησης από τον εργολάβο της παλαιάς σύμβασης, β) για διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης λειτουργίας   του φράγματος σε ιδιώτη με τεχνογνωσία, γ) σύναψη πώλησης νερού με ΔΕΥΑΡ σε τιμή κόστους, δ) μετά την συντήρηση από τον εργολάβο το έργο θα περιέλθει στη ΔΕΥΑΡ.

17.11.2015 Απόφαση 6220/17.11.2015 Δνσης Τεχνικών Έργων για έγκριση υπεργολαβίας από ΑΕΓΕΚ προς  ΆΚΤΩΡΑ για την εκτέλεση της Αποδοτικής  Λειτουργίας

1.12.2015  Έναρξη  της Αποδοτικής Λειτουργίας των Ε.Ε.Ν. έως τις 30.11.2016

19.4.2016  Απόφαση 125/19.4.2016 Περιφερειακού Συμβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 84/2015, ούτως ώστε α) ο νέος ανάδοχος να    εγκατασταθεί για 5 χρόνια, β) από την αρχή υδροδότησης από το Φράγμα και μέχρι τις 31.12.2016 το νερό θα παρέχεται στη ΔΕΥΑΡ    δωρεάν

12.5.2016   Απόφαση 234/12.5.2016 Οικονομικής Επιτροπής για παράταση έργου (αποδοτικής λειτουργίας μέχρι τις  30.11.2016) Απόφαση 233/12.5.2016 Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των όρων διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου   αναδόχου διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος (νέα σύμβαση) με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά

31.5.2016  Έκδοση Διακήρυξης 2534/31.5.2016 για τη νέα σύμβαση (δημοσίευση σε ΦΕΚ, τ. ΔΔΣ, 259/3.6.2016)

10 & 16.6.2016 Προσφυγές κατά της Διακήρυξης από τις εταιρείες «Μεσόγειος ΑΕ» (10.6.2016) και «ΕNVITEC AE» (16.6.2017)

30.6.2016   Αποφάσεις 344 και 345/30.6.2016 Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες απορρίπτονται οι Προσφυγές των εταιριών Μεσόγειος ΑΕ και  ENVITEC AE αντίστοιχα

19.7.2016   Απόφαση 382/19.7.2016 Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό της νέας σύμβασης

7.9.2016     Έκδοση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών από την 3μελή Επιτροπή Διαγωνισμού για το παραδεκτό των προσφορών και την   τεχνική αξιολόγηση τους.

12.9.2016  Υποβολή προσφυγών από τους συμμετέχοντες (ΑΚΤΩΡΑΣ ΑΕ και Κοινοπραξία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εφεξής Κοινοπραξία)

26.9.2016  Απόφαση 534/26.9.2016 Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει το 1ο Πρακτικό και απορρίπτει τις προσφυγές ως απαράδεκτες γιατί στρέφονται κατά μη εκτελεστής πράξης (πρακτικό)

10.10.2016  Υποβολή προδικαστικών προσφυγών κατά της 534/2016 απόφασης από τους συμμετέχοντες

  24.10.2016   Απόφαση 610/24.10.2016 Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 5ου ΑΠΕ και για υπογραφή 3ης συμπληρωματικής σύμβασης έργου (ΣΣΕ)ύψους 672.138,67 ευρώ και διάρκειας 8 μηνών   Απόφαση 573/24.10.2016 Οικονομικής Επιτροπής για αναβολή λήψης απόφασης επί των προδικαστικών προσφυγών για να  ενημερωθεί πλήρως η νομική υπηρεσία της ΠΝΑ

25.10.2016 Απόφαση 616/25.10.2016 Οικονομικής Επιτροπής όπου αποφασίζεται η εν μέρει αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής    της εταιρείας ΑΚΤΩΡΑΣ ΑΕ και η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Κοινοπραξίας, που συνεπάγεται τον αποκλεισμό   της Κοινοπραξίας, σε αντίθεση με την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού που πρότεινε την αποδοχή και των  δυο προδικαστικών προσφυγών και τον αποκλεισμό και των δυο συμμετεχόντων.

4.11.2016   Υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από την Κοινοπραξία κατά της απόφασης 616/2016 ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Πειραιά

22.12.2016 Εκδίδεται η υπ’ αρ. 100/2016 απόφαση του Διοικ. Εφετείου Πειραιά που παραπέμπει την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ

Ιανουάριος 2017 προσδιορίζεται ημερομηνία εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιων του ΣτΕ στις 6.4.2017

20.2.2017  Έκδοση απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου (31/2017) με την οποία δεν επιτρέπεται η υπογραφή της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης

6.3.2017    Κατάθεση αίτησης από την ΠΝΑ για ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προσδιορίζεται δικάσιμος

για τις 7.4.2017

Μάρτιος 2017  Με πολιτική απόφαση της ΠΝΑ υποβάλλεται κάποια στιγμή (σίγουρα πριν τις 7.4.2017) αίτημα αναβολής της εκδίκασης και   προσδιορίζεται νέα δικάσιμος για τις 9.6.2017

4.4.2017  Παραίτηση Κοινοπραξίας από τα ασφαλιστικά μέτρα. Διατηρείται σε ισχύ η απόφαση 616/2016.

10.4.2017  Έκδοση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών από την 3μελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡΑΣ ΑΕ

        11.4.2017   Απόφαση 179/11.4.2017 Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών

        2.5.2017     Έκδοση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών από την 3μελή Επιτροπή Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών της   προσφοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡΑΣ ΑΕ και τη κατακύρωση σε αυτήν του διαγωνισμού

          4.5.2017    Απόφαση 229/4.5.2017 Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το 3ο Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών και το σχέδιο  σύμβασης που θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση στις 11.05.2017.

19.5.2017   Απόφαση 260/19.5.2017 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία η ΠΝΑ παραιτείται από την αίτηση ανάκλησης επειδή ήδη έχει  σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση η νέα σύμβαση (δυνάμει της υπ’ αρ. 229/4.5.2017 απόφασης της ΟΕ) Απόφαση265/19.5.2017 της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση 6ου ΑΠΕ για το έργο (ολοκλήρωση παλαιάς σύμβασης)

26.6.2017  Έκδοση απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου (135/2017) με την οποία δεν επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης

29.6.2017  Κατάθεση αίτησης από την ΠΝΑ για ανάκληση της υπ’ αρ. 135/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

12.7.2017  Έκδοση απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου (1354/2017) με την οποία ανακαλείται η 135/2017 απόφαση του και επιτρέπεται η υπογραφή  της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Ν. ΑΙΓΑΙΟ – ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Παράταξη «Ν. Αιγαίο- Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» από τη πρώτη στιγμή είχε υποστηρίξει το έργο της διαχείρισης του Φράγματος Γαδουρά, καθώς επί της δικής της θητείας ως  Περιφερειακή Αρχή, το έργο περιήλθε στην ΠΝΑ από τη ΓΓΔΕ – τον Απρίλιο 2014 παραδόθηκε το έργο από τη ΓΓΔΕ,  και το Μάιο 2014 έγιναν οι εκλογές στην Περιφέρεια-  και παρ ‘όλα αυτά  έως και την τελευταία μέρα της θητείας της (31.08.2014), έτρεξε  τις διαδικασίες προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί  στις 31.12.2014,  όπως και έγινε. Το έργο ως φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 31.12.2014!

Τα μέλη της παράταξης συμμετείχαν σε όλες τις σχετικές διαδικασίες στα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΠΝΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο και  Οικονομική Επιτροπή) και οι παρεμβάσεις τους αποσκοπούσαν πάντα στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας. Όπως προκύπτει  άλλωστε και από τις αποφάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων,  επί συνόλου δύο (2) αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου και δεκατριών (13) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της παράταξης μας διαφοροποιήθηκαν από τις θέσεις της συμπολίτευσης μόνο σε τρεις (3) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  , εκ των οποίων στις δυο περιπτώσεις η διαφοροποίηση αφορούσε το ότι τα σχετικά έγγραφα και οι εισηγήσεις τους είχαν χορηγηθεί την ίδια μέρα της συνεδρίασης οπότε δεν υπήρχε χρόνος μελέτης τους, και σε μια, την περίπτωση της απόφασης 616/2016, οι εκπρόσωποι της παράταξης μας συντάχθησαν με την αναλυτική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την οποία δεν υιοθέτησε η συμπολίτευση.  Η συγκεκριμένη επιλογή μας στηρίχθηκε στην τεκμηρίωση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων & Προδικαστικών Προσφυγών  και επιπλέον τη θεωρήσαμε ασφαλή ως προς το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας του φράγματος καθώς είχαμε ήδη ψηφίσει (μαζί με τη συμπολίτευση) την παράταση της παλαιάς σύμβασης , άρα υπήρχε πρόβλεψη για την ύπαρξη ανάδοχου για τη λειτουργία του φράγματος έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού (βλ. κατωτέρω για το θέμα αυτό).

Να τονιστεί δε πως η θέση της παράταξης μας  για το μέλλον της λειτουργίας του  Φράγματος, ήταν η εξής:  με ειδική νομοθετική ρύθμιση  να αναλάβει τη λειτουργία του η  ΔΕΥΑΡ. Άλλωστε, στην υπ’ αρ. Απόφαση 84/23.5.2015, η απόφαση που πάρθηκε έλεγε  «πως η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  θα αποτελέσει τον  φορέα «θεσµικής» διαχείρισης, δεδομένου ότι από τους όρους δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου η Περιφέρεια ούτως η άλλως φέρει τη συνολική ευθύνη του έργου  και την ευθύνη επίβλεψης της υποχρεωτικής συντήρησης του από τον εργολάβο κατασκευής, µέχρι την 31/12/2017».

Οι θέσεις μας υπήρξαν πάντα σαφείς και τεκμηριωμένες. Από την χρονική εξέλιξη και την αλληλουχία των γεγονότων, όπως καταγράφονται ανωτέρω, προκύπτει επίσης με σαφήνεια σε ποιόν ανήκει μεγάλος βαθμός  ευθύνης για την δραματική κατάσταση λειψυδρίας που βίωσε το νησί της Ρόδου το καλοκαίρι του 2017.

Και πιο συγκεκριμένα: Είναι σαφές ότι μέχρι τον Μάρτιο 2017, η ΠΝΑ προσπαθούσε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του φράγματος Γαδουρά μέσω δυο νομικών οδών: Την παλαιά σύμβαση, μέσω της παράτασης της, και τη νέα σύμβαση που θα προέκυπτε από το διεθνή διαγωνισμό.

Αίφνης, και ενώ και οι δυο διαδικασίες (παράταση παλαιάς σύμβασης και ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού) έχουν σταματήσει λόγω δικαστικών εμπλοκών (η παράταση της παλαιάς σύμβασης σταμάτησε με την υπ’ αρ. 31/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά της  διαγωνιστικής διαδικασίας της νέας  σύμβασης εκκρεμούσαν ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας) και έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση η μεν αίτηση ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 7.4.2017, τα δε ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας στις 6.4.2017 (με μια μέρα διαφορά!!!!!), η  Περιφερειακή Αρχή ζητά (άγνωστο πότε ακριβώς αλλά σίγουρα πριν τις 7.4.2017)  αναβολή της συζήτησης της αίτησης ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού  Συνεδρίου (η οποία μετατίθεται για τις 9.6.2017) και παράλληλα υπάρχει παραίτηση της Κοινοπραξίας από τα ασφαλιστικά μέτρα, ενέργεια που  «απελευθερώνει» τη διαδικασία του διαγωνισμού της νέας σύμβασης.

Η Παράταξη μας επανειλημμένως έθεσε ερωτήματα  για τα αίτια της στάσης αυτής της Περιφερειακής Αρχής (έγγραφα της 28.8.2017, 5.9.2017 και 18.102.107)  και η Περιφερειακή Αρχή απάντησε δια του Προέδρου της ΟΕ με τα υπ’ αρ. 99821/8259/31.08.2017, 103557/8514/21.09.2017, 123229/10132/3.11.2017 έγγραφα της, στα οποία, πέραν των προσωπικών επιθέσεων στους ερωτώντες  Περιφερειακούς Συμβούλους, καταγράφονται τα εξής στοιχεία :

Στο υπ’ αρ. 103557/8514/21.09.2017 έγγραφο αναφέρεται  ότι  «το κρίσιμο ερώτημα των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξέταση αιτήματος

συμπληρωματικής σύμβασης σε έργο για το οποίο έχει προκηρυχθεί και διαγωνισμός, είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός»,  υπονοώντας προφανώς ότι εφόσον θα γινόταν γνωστή η απεμπλοκή της διαγωνιστικής διαδικασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα δεχόταν το αίτημα της ΠΝΑ για  ανάκληση της υπ’ 31/2017 απόφασης του.

Αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία διαψεύδεται από μια απλή ανάγνωση της ίδιας της αίτησης ανάκλησης που η ΠΝΑ υπέβαλλε ενώπιον του

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αρ. 31/2017 απόφασης του. Και αυτό γιατί η συσχέτιση της συμπληρωματικής σύμβασης με τον εν εξελίξει (τότε) διεθνή διαγωνισμό αφορούσε μόνο ένα από τα επιχειρήματα που η ΠΝΑ είχε συμπεριλάβει στην εν λόγω αίτηση ανάκλησης.

Αν ήταν το μόνο ζήτημα,  δε θα υπήρχε χρεία άλλων επιχειρημάτων. Όπως, όμως, προκύπτει από το κείμενο της αίτησης ανάκλησης, η ΠΝΑ στήριξε την αίτηση ανάκλησης της  απόφασης 31/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου όχι μόνο στη συσχέτιση της συμπληρωματικής σύμβασης με τον εν εξελίξει (τότε) διαγωνισμό αλλά και  στο γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε υποπέσει σε σειρά από νομικές και πραγματικές πλάνες που αφορούσαν το χρόνο λήψης της από  24.10.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑ και στο εάν η σύμβαση ήταν ακόμη ενεργή κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο της  απόφασης περί συμπληρωματικής σύμβασης.

Ακόμη δε πιο αποκαλυπτική του τρόπου με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή χειρίστηκε το όλο ζήτημα είναι η εξής αποστροφή που περιλαμβάνεται

στην από 6.3.2017 αίτηση ανάκλησης που υπέβαλλε η ΠΝΑ κατά της υπ’ αρ. 31/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

«3. Πολλώ μάλλον εν προκειμένω που η μη αποδοχή της αιτήσεως ανακλήσεώς μας θα οδηγήσει σε έτι περαιτέρω προβλήματα αφού οι υπηρεσίες της

απόδοσης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού έχουν ήδη διακοπεί από τις 30.11.2016, λόγω μη έγκρισης της επίδικης ΣΣΕ,  η δε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του νέου διαγωνισμού δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν τη παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος. Τα ως άνω ενέχουν τον μαθηματικώς  βέβαιο να επέλθει κίνδυνος  να μείνουν πολλές περιοχές της Ρόδου χωρίς ύδρευση,  ενόψει και της έναρξης πλέον της τουριστικής περιόδου, η οποία στο νησί της Ρόδου άρχεται τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται στον Οκτώβριο του  διανύοντος έτους.»

Είναι δε πλέον αδύνατη η χρήση των προϋφιστάμενων δομών για την ύδρευση των περιοχών που εξυπηρετεί το φράγμα Γαδουρά  και η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, οι οποίες ούτως ή άλλως και πριν δεν επαρκούσαν. Αν και κατά την χειμερινή περίοδο οι ανάγκες είναι πιο  περιορισμένες, πλέον υπάρχει αδήριτη ανάγκη να λειτουργεί  καθημερινώς και αδιαλείπτως η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού. Τα ανωτέρω  επιβεβαιώνονται και από το με αρ. πρωτ. 11490/13.10.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΡ,  το οποίο σας προσκομίζουμε

Από αυτό και μόνο προκύπτει ότι γνώριζε η Περιφερειακή Αρχή πολύ καλά τον κίνδυνο έλλειψης νερού στη Ρόδο εάν δεν λυνόταν εγκαίρως το ζήτημα  της λειτουργίας του φράγματος Γαδουρά.

Παρόλα αυτά, αντί να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αρ. 31/2017 απόφασης του, που σύμφωνα και με τις

δικές της εκτιμήσεις, όπως τις είχε δημοσιοποιήσει στον ημερήσιο τοπικό τύπο (π.χ. δηλώσεις Προέδρου ΟΕ στις 9.3.2017 στην εφημερίδα Δημοκρατική:

«Η περιφερειακή αρχή, δια της Οικονομικής Επιτροπής με την απόφαση 610/ 2016, αποφάσισε να ανανεώσει την συμπληρωματική σύμβαση της

 αποδοτικής λειτουργίας του Φράγματος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν την έκανε δεκτή για λόγους τους οποίους γράφει στην απόφαση του. Από αυτά που

αναφέρονται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Εμείς  υποβάλαμε ήδη προσφυγή η οποία θα συζητηθεί στις 7

Απριλίου και είμαστε σίγουροι- για τους λόγους τους οποίους αναπτύσσουμε- ότι θα εγκριθεί και θα ξεπεράσουμε κι αυτό το πρόβλημα»,

θα ολοκληρωνόταν με επιτυχία για την ΠΝΑ και θα υπήρχε παροχή νερού στη Ρόδο, επελέγη η οδός της αναβολής της διαδικασίας, και εν τέλει της παραίτησης από αυτή, (αποκρύπτοντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία από τις παρατάξεις τις μειοψηφίας ώστε να συνταχθούν με την απόφαση της

 συμπολίτευσης)  και να εστιάσει στη άλλη – τελείως διακριτή και δικονομικά ανεξάρτητη – διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού.

 

 

Στο υπ’ αρ. 99821/8259/31.08.2017 έγγραφο διατυπώνεται το επιχείρημα ότι:  «…… ουδείς θα μπορούσε και θα δικαιούτο πλέον να υποστηρίξει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύο αιτήσεις-διαδικασίες να τρέχουν παράλληλα».

Το άτοπο του επιχειρήματος είναι σαφές εάν δει κάποιος τα χρονικά δεδομένα:

1.      η υπόθεση για την παράταση της 3ης ΣΣΕ (παλαιά σύμβαση), είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί στις 7.04.2017,

2.       η  νέα σύμβαση, δηλ αυτή που αφορά στο διεθνή διαγωνισμό στάλθηκε από την Περιφέρεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 11 Μαΐου 2017 (αρ. πρωτ ΕΣ 29468 ).

Άρα από που προκύπτει πως  τη κρίσιμη χρονική περίοδο, δηλ. στις  07.04.2017, την ημέρα που θα εκδικαζόταν η αίτηση ανάκλησης της απόφασης για την παράταση της παλαιάς σύμβασης «έτρεχαν δύο παράλληλες αιτήσεις- διαδικασίες»  ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Το αποτέλεσμα της επιλογής της Περιφερειακής Αρχής να εστιάσει μόνο στη νέα σύμβαση, η οποία είχε τις γνωστές δικαστικές εμπλοκές ενώπιον  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τις συνακόλουθες καθυστερήσεις, υπήρξε η επέλευση του κινδύνου της λειψυδρίας στη Ρόδο, που από τα ανωτέρω προκύπτει ότι γνώριζε πως συνέτρεχε.

 Η αξιολόγηση ανήκει στον καθένα πλέον…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Φράγμα Γαδουρά υπάρχουν 2 διαδικασίες: η παλαιά σύμβαση και η νέα σύμβαση (που στηρίζεται στις 2 αποφάσεις του Π.Σ. (84/2015 και 125/2016),  για τη διευκόλυνση της μελέτης , σε ότι αφορά στην παλαιά σύμβαση, τα κείμενα είναι μαρκαρισμένα με γκρι  χρώμα και σε ότι  αφορά στη νέα σύμβαση τα κείμενα δεν είναι μαρκαρισμένα.

 

 

 

SHARE
RELATED POSTS
Μάνος Στεφανίδης
Όχι κι άλλος Καραμανλής! Γκώσαμε!, του Μάνου Στεφανίδη
Τι γράφουν οι NYTimes για τον Αλέξη Τσίπρα: “Greek Leader Faces Confidence Vote in Parliament”
Αν όλοι οι δεξιοί ήταν…, του Αλέξανδρου Μπέμπη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.