Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Η σταγόνα που ξεχείλισε για την Θάνου: απειλεί με πρόστιμο 8.000 ευρώ την ημέρα γαλλική εταιρεία, του Τάσου Τέλλογλου

Τάσος Τέλλογλου είναι Δημοσιογράφος.

Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη Θάνου. Μία γαλλική εταιρεία υποχρεώνεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να πληρώνει 8000 ευρώ στον όμιλο Μυτιληναίου επειδή όπως ανέφερε η ίδια σε γαλλικές αρχές δεν δεχόταν να πουλήσει κάτω από το κόστος. Ο όμιλος Μυτιληναίος λέει ότι έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της . Οι υπηρεσίες της επιτροπής ανταγωνισμού εισηγήθηκαν να απορριφθούν τα ασφαλιστικά μέτρα της Μυτιληναίος καθώς η επιτροπή ανταγωνισμού δεν είναι διαιτητικό δικαστήριο . Η καταγγελία της Μυτιληναίος είχε γίνει το 2016 και εξετάσθηκε λίγο πριν τις ευρωεκλογές . Η απόφαση εξεδόθη την 1η Αυγούστου. Η  Βασιλική Θάνου είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του. 

The article expresses the view of the author.

IPorta.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 01 Αυγούστου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση απόφασης επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του ν.3959/2011 κατά της εταιρείας Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, σε συνέχεια και του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπ.αριθμ.πρωτ. 7829/20.12.2018 της εταιρίας Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρία – Όμιλος Επιχειρήσεων καθώς και της υπ’ αριθμ. Πρωτ.6633/ 23.09.2016 καταγγελίας της, κατά των εταιρειών KERNEOS SA και Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 2 του ν.3959/2011 & 102 της ΣΛΕΕ.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’αριθμ.690-30/07/2019 απόφασή της, επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του ν.3959/2011 κατά της εταιρείας Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, σε συνέχεια και του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπ. αριθμ. πρωτ. 7829/20.12.2018 της εταιρίας Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρία – Όμιλος Επιχειρήσεων καθώς και της υπ’ αριθμ. Πρωτ.6633/ 23.09.2016 καταγγελίας της, κατά των εταιρειών KERNEOS SA και Ελμίν Βωξίτες Α.Ε αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία ως εξής:

Ι. Κατά Πλειοψηφία, με μειοψηφία δύο μελών, ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 5 του ν.3959/2011 όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Αναφορικά με την πιθανολόγηση της παράβασης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, η συμπεριφορά της Ελμίν Βωξίτες πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις προβλεπόμενες από τα άρθρα 2 του ν.3559/2011 και 102 της ΣΛΕΕ ειδικότερες περιπτώσεις κατάχρησης συνιστάμενης σε :

α)αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης με σκοπό την επιβολή μη εύλογων όρων, συνδυαστικά με β) έμμεση επιβολή μη εύλογων όρων πώλησης και γ)περιορισμό παραγωγής με ζημία καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η αιφνίδια και σημαντική μείωση εκ μέρους της Ελμίν Βωξίτες, της προς προμήθεια ποσότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, συνεπιφέρει περιορισμό στη διάθεση και στον εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα βωξίτη και με παράγωγα αυτού προϊόντα επόμενων σταδίων παραγωγής, κατά τρόπο και σε βαθμό ώστε ο περιορισμός αυτός να συνεπάγεται πιθανό αποκλεισμό/ έξοδο προμηθευτών/ προϊόντων εταιριών από τις αγορές αυτές και κατά αποτέλεσμα κίνδυνο άμβλυνσης του διασηματικού ανταγωνισμού, ενδεχόμενη μείωση της προσφοράς ή/και αύξηση της τιμής, και συνακόλουθη πιθανολογούμενη βλάβη στους τελικούς καταναλωτές.

2.Συντρέχει επείγουσα περίπτωση, για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον καθώς τα στοιχεία του φακέλου καταδεικνύουν ότι:

α) υπάρχει δυσχέρεια εναλλακτικών λύσεων προμήθειας βωξίτη από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων.

β) υπάρχει δυσχέρεια προσφυγής σε εναλλακτικές λύσεις προμήθειας από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές επομένων σταδίων με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος αποκλεισμού τους από τις αγορές αυτές.
γ) η αιφνίδια και ελλιπώς δικαιολογημένη μείωση από μέρους της Ελμίν Βωξίτες των ποσοτήτων βωξίτη που προμηθεύει στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καθιστά αδύνατη την άμεση αναπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων.

δ) λόγω της αβεβαιότητας διασφάλισης των απαιτούμενων ποσοτήτων στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και του προγραμματισμού μειωμένης προμήθειας ποσοτήτων βωξίτη σύμφωνα με την από 22.03.2019 υπογραφείσα με επιφύλαξη από την πλευρά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σύμβαση μεταξύ των μερών, διακινδυνεύεται τόσο η δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όσο και ο ομαλός εφοδιασμός της κατάντη αγοράς.

ε) η προβληματική λειτουργία του εργοστασίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με αλλεπάλληλες διακοπές λειτουργίας ενέχει τον κίνδυνο ατυχημάτων με συνεπακόλουθο την μείωση της παραγωγικής δυνατότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενώ παράλληλα η ανορθόδοξη παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται για να αντισταθμίσει τις μειωμένες προσφερόμενες ποσότητες βωξίτη από την Ελμίν Βωξίτες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της κοκκομετρίας της αλουμίνας, με πιθανό επακόλουθο την μηδενική παραγωγή αξιοποιήσιμου προϊόντος, γεγονός που προκαλεί κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον λόγω των συνεπειών που θα επιφέρει στις πωλήσεις προς τους διελαστές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

ΙΙ. Ομόφωνα, ότι πρέπει να ληφθούν αυτεπαγγέλτως τα κάτωθι ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα ισχύουν ως εξής:
1. Η εταιρία Ελμίν Βωξίτες να προμηθεύσει άμεσα την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τις απαιτούμενες ποσότητες στάνταρντ ποιότητας βωξίτη για το έτος 2019, αντίστοιχα με τις ποσότητες βωξίτη του έτους 2018, για την αντιμετώπιση του πιθανολογούμενου συστημικού κινδύνου στις σχετικές αγορές. Ειδικότερα, με δεδομένο ότι, το σύνολο της πωληθείσας ποσότητας βωξίτη για το έτος 2018 από την Ελμίν Βωξίτες ήταν 770.000ΜΤ βωξίτη, η Ελμίν Βωξίτες θα πρέπει να προμηθεύσει την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με ποσότητα που αντιστοιχεί στη διαφορά των ποσοτήτων μεταξύ των δύο ετών (770.000ΜΤ-550.000ΜΤ= 220.000ΜΤ), κατ ́ αναλογία των μηνών που υπολείπονται μέχρι και τη λήξη της από 22/03/2019 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή να προμηθεύσει επιπλέον 18.333ΜΤ βωξίτη στάνταρντ ποιότητας ανά μήνα στη συμβατικά καθορισμένη τιμή του εν λόγω προϊόντος και για διάρκεια 5 μηνών έως και τη λήξη της σύμβασης στις 31/12/2019, ήτοι η συνολική ποσότητα που θα πρέπει να παραδοθεί είναι 18.333ΜΤ Χ 5 Μήνες = 91.665ΜΤ. Προς υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, η Ελμίν Βωξίτες θα πρέπει να προβεί εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων στη σχετική τροποποίηση της από 22/03/2019 υπογραφείσας, με επιφύλαξη εκ μέρους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σύμβασης μεταξύ των δύο μερών και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή αποδεικτικά των εν λόγω περιγραφόμενων ενεργειών εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους.

2. Η εταιρία Ελμίν Βωξίτες να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια βωξίτη, ικανή να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της κατάντη αγοράς για την περίοδο μετά της λήξη της ισχύουσας ως άνω τροποποιηθείσας σύμβασης. Η εν λόγω διαπραγμάτευση για την οποία θα τηρούνται σχετικά πρακτικά, θα πρέπει να εκκινήσει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και να περατωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκκίνηση της. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει αποδεικτικό των ενεργειών της μαζί με τα τηρηθέντα πρακτικά των διαπραγματεύσεων εντός 10 ημερών από τη λήξη των διαπραγματεύσεων.

3. Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί την Ελμίν Βωξίτες με πρόστιμο ποσού οχτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) για κάθε μέρα παράβασης, το οποίο επιβάλλεται με Αποφασή της που βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Ο πελάτης και η κοπέλα, του Κωστή Α. Μακρή
Πλωτά θαλάσσια εμπόδια…, του Νότη Μαυρουδή
Έλυσα κάβους, του Γιώργου Πίτσου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.