Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Αποδεκτή κάνει ο Δήμαρχος Ρόδου την παραίτηση Δημήτρη Τσίκκη

Spread the love

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Τσίκκη

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ.  375

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως των άρθρων 58, 59, 66, 92 και 93, όπως ισχύουν σήμερα.

Τις διατάξεις Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β/2011). Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Την υπ. αρ. 4476/23-7-2018 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων».

Τη με αρ. πρωτ. 546/7-1-2019 έγγραφη δήλωση «Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου» και παραίτηση από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου, του κ. Τσίκκη Δημητρίου του Νικολάου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιείται η υπ. αρ. 4476/23-7-2018 απόφαση Δημάρχου Ρόδου, ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο σημείο υπ. αρ. 11 στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσίκκη Δημήτριο του Νικολάου με τίτλο «Αντιδήμαρχος Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠ, Διαφάνειας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Ιαλυσού και Πεταλούδων» οι οποίες ασκούνται από τον Δήμαρχο Ρόδου από την ημερομηνία κατάθεσης της με αρ. πρωτ. 546/7-1-2019 έγγραφης δήλωσης ανεξαρτητοποίησης του παραπάνω Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα όλων των δημοτικών ενοτήτων και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ A

1.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

2.  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3.  Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

4.  Τοπικά ΜΜΕ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Β

1.   Γραφείο προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

2.   Γραφεία Αντιδημάρχων

3.   Γραφεία Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβ.

4.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα

5.   Δημοτικές Επιχ/σεις και Οργανισμοί Δήμου

6.   Δημοτικές Ενότητες

7.   Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

8.   Δ/νσεις Δήμου

9.   Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία

10.   Γραφείο Προσωπικού

11.   Γραφείο Μισθοδοσίας

12.   Γραφείο Τύπου/Ιστοσελίδα Δήμου Ρόδου

13.   Αρχείο Πρωτοκόλλου

 

SHARE
RELATED POSTS
Η “ειδική πτήση” από την απαγορευμένη Σουηδία και η πολιτική κατρακύλα της Ρόδου. Κε Μητσοτάκη είστε εδώ;, της Τζίνας Δαβιλά
ΔΕΥΑΡ: Επισκέψεις από Σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού δέχτηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου
Μήνυμα συμπαράστασης στους γείτονες μας, του Φώτη Χατζηδιάκου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.