Επικαιρότητα

Για 40 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης ορίζεται στο 60% του συντάξιμου μισθού

neoisyntaxi.jpg
Spread the love

 

 

 

 

neoisyntaxi.jpg

 

Μικρότερες συντάξεις έως 30% για τους νέους συνταξιούχους που θα δίνονται από ένα και μόνο ασφαλιστικό ταμείο, περικοπές στο ΕΚΑΣ, μείωση στο

εφάπαξ, αλλά και αύξηση 1,5% των εισφορών προβλέπει το σχέδιο Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό, το οποίο πλέον εξετάζεται από τους θεσμούς.

 

Στο νομοσχέδιο, η φιλοσοφία του οποίου είναι να μη θιγούν οι σημερινοί συνταξιούχοι, αλλά όσοι συνταξιοδοτηθούν από το 2016 και μετά προβλέπονται τα

εξής:

 

Μείωση κατά 15% στις συντάξεις άνω των 750 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους και καθορίζεται στο 60% το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια

ασφάλισης. Η μείωση φθάνει το 30% στις συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ.

 

Mείωση κατά 10% του εφάπαξ για όσους αποχώρησαν από 1-9-2103.

 

Αύξηση των εισφορών για την επικουρική σύνταξη κατά 1,5%, δηλαδή από 6% στο 7,5% (1% για τον εργοδότη και 0,5% για τον εργαζόμενο).

 

Εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ.

 

ΕΚΑΣ από 57 έως 230 ευρώ, ανάλογα με το άθροισμα των συντάξεων αλλά και το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων.

 

Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων με βάση τις συντάξεις που εκδόθηκαν με τον νέο νόμο (και ισχύουν από την 1-1-2016) μετά το

2018, μετά το πέρας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή, οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται δεν θα μειωθούν άμεσα αλλά μετά το

πέρας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής – μετά τον Ιούλιο του 2018 – καθώς τότε θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω με βάση τα νέα

ποσοστά αναπλήρωσης και αναμένεται να μειωθούν, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε ποσοστό μεταξύ 15% και 35%. Η διαφορά που θα προκύψει θα

παραμείνει ως προσωπική διαφορά για τον συνταξιούχο, ο οποίος δεν θα υποστεί άμεσα μειώσεις, σε αντίθεση με τον νέο συνταξιούχο.

 

Οι κύριες συντάξεις

 

 

Από 1-1-2016 η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής

σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης. Η εθνική σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν

χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρμόδιος για την καταβολή της εθνικής σύνταξης είναι ο

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη,

μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους

σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών. Το ποσό της

μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του

15ου και του 67ου έτους της ηλικίας. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε

μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη

σύνταξη γήρατος ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για τους

συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με

ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα

τέσσερα (384) ευρώ κάθε μήνα.

 

Ανταποδοτική σύνταξη

 

Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και

τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

 

Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης είναι κλιμακωτό και προβλέπει:

 

Από 0 έως 15 χρόνια συντελεστή 0,80% για κάθε έτος.

 

Από 15 έως 18 χρόνια συντελεστή 0,92% για κάθε έτος.

 

Από 18 έως 21 χρόνια συντελεστή 1,04% για κάθε έτος.

 

Από 21 έως 24 συντελεστή 1,16% για κάθε έτος.

 

Για 40 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης ορίζεται στο 60% του συντάξιμου μισθού. Βάσει του σχεδίου νόμου – καταλαμβάνει έκταση 170 σελίδων

– καταργείται το μεικτό σύστημα υπολογισμού της σύνταξης (παλαιό καθεστώς έως το 2010, νέο από το 2011 και μετά) που ίσχυε με τον νόμο Λοβέρδου –

Κουτρουμάνη 3863/2010. Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα βασίζεται στις εισφορές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου, ενώ θα ισχύουν χαμηλότεροι

συντελεστές υπολογισμού.

 

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται

υπόψη:

 

Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος όρος υπολογίζεται ως

το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο

ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων

των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές

του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,

προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές

κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρις ότου ετέθη σε ισχύ ο νόμος αυτός, και,

για το διάστημα μετά τη δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

 

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ανάλογο ποσοστό αναπλήρωσης το

οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

Οι επικουρικές συντάξεις

 

Για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται η εφαρμογή του κανόνα βιωσιμότητας. Με βάση αυτόν θα καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις από το ΕΤΕΑ,

για τους ασφαλισμένους από το 2014 και μετά και το ποσό θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα. Για τους ασφαλισμένους έως και τις

31-12-2013, η επικουρική θα είναι το άθροισμα:

 

Του τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014. Αυτό θα υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο

για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε 0,45% υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για

την έκδοση της κύριας σύνταξης.

 

Του τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από 1-1-2015 και εφεξής. Θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους

ασφαλισμένους από το 2014 και μετά.

 

Το ΕΚΑΣ

 

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους

δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ποσόν του θα ανέλθει από 57 έως 230 ευρώ. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες

προϋποθέσεις:

 

Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα

που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

 

Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά

επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ.

 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και

κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας και στα προνοιακά βοηθήματα.

 

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το

ποσόν των 8.884 ευρώ.

 

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσόν των

11.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

 

Το συνολικό ακαθάριστο ποσόν κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο περιλαμβάνονται και

τα πάσης φύσεως επιδόματα πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.

 

cnn.gr


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
kontarinis-eurokinissi-n20.jpg
ΥΠΕΞ: Έκτακτα αυστηρά διαβήματα προς την Τουρκία για την προκλητικότητα στο Αιγαίο
Από 11-24 Σεπτεμβρίου νέα δυνατότητα συμμετοχής σε 3.500 νήπια για ένταξή τους σε προσχολική εκπαίδευση-Σε ποιους δήμους αφορά
Συνάντηση Χ. Θεοχάρη με περιφερειάρχη Δ. Ελλάδος στην Πάτρα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.